19 November, 2018

Google pay thi kamao hajaro

*😊ગૂગલ પે (TEZ) ઓફર નો છેલ્લો દિવસ*
*મિત્રો Google Pay આપી રહ્યું છે 201 રૂપિયા*

👌 મારા ખાતામા અત્યાર સુધીમા રૂ. 5000 થી વધુ જમા થયા છે. સ્ક્રિનશોટ જોવા માટે
https://goo.gl/4EBSzz

*⭕️ શું પ્રક્રિયા કરવાની?*
*▪પહેલા અહીંથી App Install કરો*
👉🏻  https://g.co/payinvite/a7rf96

*▪પછી તે Apps Install કર્યાં પછી તમારી બેંક Add કરો*
(ખાસ ધ્યાન રાખો કે જે નં Reg હશે તે મોબાઇલ માં જ app install કરજો )
*▪Bank Add  કર્યાં પછી 1 રૂપિયા નું તમારા મિત્ર ને ટ્રાન્સફર કરો*
(transfer કરશો એટલે તમને 51 મળશે)
*▪તમારા મિત્ર ને Reference કરશો એટલે તમને 201 રૂપિયા મળશે*
(તમે જેટલા મિત્રો ને જોઈન કરો એટલા દરેક મિત્ર ના 201 મળશે)
👉🏻  https://g.co/payinvite/a7rf96

*આ ઓફર નોં આજે જ લાભ લઈ લો*

15 October, 2016

Net speed more fast trick

Net more speedy surf.

Ahmedabad pvltd vacancy

Job for iti  ,12th pass

14 October, 2016

GPSC GK Solved Paper

1. For Rajya Sabha, how many members are nominated by President?
(A) 7
(B) 10
(C) 12
(D) 15

Ans. (C) 12

2. Chankya was the chief advisor of which ruler ?
(A) Ashok
(B) Harshvardhan
(C) Chandragupta Maurya
(D) Kanishka

Ans. (C) Chandragupta Mourya

3. What is the direction of rotation of earth on its axis ?
(A) East to West
(B) West to East
(C) North to South
(D) South to North

Ans. (B) West to East

4. In Computers, One Byte equals to how many Bits ?
(A) 4
(B) 8
(C) 12
(D) 16

Ans. (B) 8

5. Which is the highest civilian award in India ?
(A) Padam Shri
(B) Padam Bhushan
(C) Padam Vibhushan
(D) Bharat Ratna

Ans. (D) Bharat Ratna

6. In first battle of Panipat, Babar defeated which Lodhi ruler to establish Mughals in India ?
(A) Ibrahim Lodhi
(B) Sikandar Lodhi
(C) Bahlul Lodhi
(D) Daulat Lodhi

Ans. (A) Ibrahim Lodhi

7. Which is the largest animal in world ?
(A) Giraffe
(B) Elephant
(C) Orang Utan
(D) Blue Whale

Ans. (D) Blue Whale

8. In an equilateral triange, how many sides are equal ?
(A) Two
(B) All
(C) None
(D) Not fixed

Ans.  (B) All

9. What is the name of first indigenously developed Super Computer of India ?
(A) Tejas
(B) Anupam
(C) Aryabhatt
(D) Param

Ans. (D) Param

10. Who is the first indian Tenis player to win boy’s Australian Open Junior Title ?
(A) Prakash Amritraj
(B) Rohan Bopanna
(C) Yuki Bhambri
(D) Zeeshan Ali

Ans. (C) Yuki Bhambri

11. Which colour is in the centre of Rainbow ?
(A) Red
(B) Yellow
(C) Green
(D) Violet

Ans. (C) Green

12. In terms of area, which is the smallest state in India ?
(A) Goa
(B) Sikkim
(C) Nagaland
(D) Tripura

Ans. (A) Goa

13. Who is the chairman of the Planning Commission ?
(A) President
(B) Prime Minister
(C) Vice President
(D) Finance Minister

Ans. (B) Prime Minister

14. Who authored sanskrit epic Ramayana ?
(A) Ved Vyas
(B) Valmiki
(C) Surdas
(D) Tulsidas

Ans. (B) Valmiki

15. Who is the first indian woman to win Olympic medal ?
(A) P.T.Usha
(B) Shiny Abraham
(C) Karnam Malleshwari
(D) Kunjarani Devi

Ans. (C) Karnam Malleshwari

16. Which canal connects Mediterranean Sea with Red Sea ?
(A) Erie Canal
(B) Indira Gandhi Canal
(C) Panama Canal
(D) Suez Canal

Ans. (D) Suez Canal

17. According to Mahabharat, who was the last Commander-in-Chief of Kaurava army ?
(A) Ashwatthama
(B) Dronacharya
(C) Karna
(D) Shalya

Ans. (A) Ashwatthama

18. Who is the first indian cricketer to take Hat Trick in Test Cricket ?
(A) Chetan Sharma
(B) Kapil Dev
(C) Harbhajan Singh
(D) Irfan Pathan

Ans. (C) Harbhajan Singh

19. Which is the longest bone in human body ?
(A) Femur
(B) Fibula
(C) Radius
(D) Stapes

Ans. (A) Femur

20. Which luxury train travels through Maharashtra and includes Goa in its journey ?
(A) Palace on Wheels
(B) Heritage on Wheels
(C) The Deccan Odyssey
(D) Golden Chariot

Ans. (C) The Deccan Odyssey

21. German Shepherd is a popular breed of ?
(A) Dog
(B) Cat
(C) Cow
(D) Horse

Ans. (A) Dog

22. How do we better know film actor Rajeev Bhatia ?
(A) Govinda
(B) Jitendra
(C) Sunil Dutt
(D) Akshay Kumar

Ans. (D) Akshay Kumar

23. According to Ramayana, who was Bharat’s wife ?
(A) Sita
(B) Urmila
(C) Mandavi
(D) Shruthukeerti

Ans. (C) Mandevi

24. Into which water body does river Narmada flow ?
(A) Red Sea
(B) Arabian Sea
(C) Bay of Bengal
(D) Indian Ocean

Ans. (B) Arabian Sea

25. Who was Akbar’s financial advisor ?
(A) Birbal
(B) Abul Fazal
(C) Raja Todar Mal
(D) Raja Man Singh

Ans. (C) Raja Todar Mal

26. Where is Sardar Vallabhbhai Patel Police Academy situated ?
(A) Mussoorie
(B) Dehradun
(C) Chandigarh
(D) Hyderabad

Ans. (D) Hyderabad

27. Who founded Forward Block political party ?
(A) A.O.Hume
(B) Subhash Chandar Bose
(C) Motilal Nehru
(D) Shyama Prasad Mukherjee

Ans. (B) Subhash Chandar Bose

28. Who is the only cricketer to claim over 500 wickets in both Tests and One Day Internationals ?
(A) Wasim Akram
(B) Shane Warne
(C) Muttiah Muralitharan
(D) Glenn McGrath

Ans. (C) Muttiah Muralitharan

29. Which indian IT expert started web-based e-mail service Hotmail in 1996 ?
(A) Sabeer Bhatia
(B) Vinod Dham
(C) Azim Premji
(D) N.R.Narayan Murthy

Ans. (A) Sabeer Bhatia

30. Which architect designed the city of Chandigarh ?
(A) Edwin Lutyens
(B) Le Corbusier
(C) Charles Correa
(D) Herbert Baker

Ans. (B) Le Corbusier

31. Peter Parker is the original name of which fictional superhero ?
(A) Phantom
(B) Batman
(C) Superman
(D) Spiderman

Ans. (D) Spiderman

32. Which planet is referred Morning Star as well as Evening Star ?
(A) Mars
(B) Venus
(C) Jupiter
(D) Mercury

Ans. (B) Venus

33. Lumbini, the birth place of Gautam Budhdha, is in which present country ?
(A) Bhutan
(B) Nepal
(C) India
(D) Bangladesh

Ans. (B) Nepal

34. Who was the first indian woman to scale the Mount Everest ?
(A) Bachendri Pal
(B) Santosh Yadav
(C) Kalpana Chawla
(D) Kiran Bedi

Ans. (A) Bachendri Pal

35. Which is not a part of our parliament ?
(A) President
(B) Lok Sabha
(C) Rajya Sabha
(D) Supreme Court

Ans. (D) Supreme Court

36. What is aquaphobia, also referred as hydrophobia, the fear of ?
(A) Water
(B) Height
(C) Darkness
(D) Thunder

Ans. (A) Water

37. Which freedom fighter authored the book Discovery of India ?
(A) Mahatma Gandhi
(B) Bal Gangadhr Tilak
(C) Rabindra Nath Tagore
(D) Jawaharlal Nehru

Ans. (D) Jawaharlal Nehru

38. To commemorate his conquest of the Ranthambhor fort and Khandesh in Gujarat, which Mughal ruler built Buland Darwaza at Fatehpur Sikri ?
(A) Babur
(B) Akbar
(C) Jahangir
(D) Shahjahan

Ans. (B) Akbar

39. Which is the principal ore of Mercury ?
(A) Galena
(B) Bauxite
(C) Cinnabar
(D) Hematite

Ans. (C) Cinnabar

40. Where is the Indian Institute of Science (IISc) situated ?
(A) New Delhi
(B) Ahmedabad
(C) Bengaluru
(D) Bhubaneshwar

Ans. (C) Bengaluru

41. What is the motto of the National Cadet Corps (NCC) ?
(A) Veerta Aur Vivek
(B) Bharat Mata Ki Jai
(C) Vayam Rakshaamah
(D) Ekta Aur Anushasan

Ans. (D) Ekta Aur Anushasan

42. Nifty is the main share index of which stock exchange ?
(A) BSE
(B) NSE
(C) NYSE
(D) NASDAQ

Ans. (B) NSE

43. Which planet is nearest to Sun ?
(A) Venus
(B) Mercury
(C) Earth
(D) Mars

Ans. (B) Mercury

44. According to Mahabahrat, who was Abhimanyu’s mother ?
(A) Draupadi
(B) Ulupi
(C) Chitrangada
(D) Subhadra

Ans. (D) Subhadra

45. What is the boundary line demarcating India and Pakistan known as ?
(A) Radcliffe Line
(B) McMahon Line
(C) Durand Line
(D) Curzon Line

Ans. (A) Radcliffe Line

46. The name of which Indian classical dance style, originated in north India, literally means ‘Story Teller’ ?
(A) Odissi
(B) Kuchipudi
(C) Kathak
(D) Bharatanatyam

Ans. (C) Kathak

47. Jama Masjid at Delhi, the largest in India, was built by which Mughal emperor ?
(A) Akbar
(B) Jahangir
(C) Shahjahan
(D) Aurangzeb

Ans. (C) Shahjahan

48. Which renowned vocalist was awarded Bharat Ratna in 2008 ?
(A) Lata Mangeshkar
(B) Pt. Bhimsen Joshi
(C) Gangubai Hangal
(D) Pt. Ravi Shankar

Ans. (B) Pt. Bhimsen Joshi

49. The Althing, the oldest functioning legislative assembly in world, is the parliament of which country ?
(A) Iceland
(B) France
(C) Japan
(D) Israel

Ans. (A) Iceland

50. To measure hardness of minerals, which scale is used ?
(A) Kelvin
(B) Richter
(C) Mohs
(D) Mercalli

Ans. (C) Mohs

51. Out of four Hindu Dhams, three are dedicated to lord Vishnu & one to lord Shiva. Which one is dedicated to lord Shiva ?
(A) Puri
(B) Dwarka
(C) Badrinath
(D) Rameshwaram

Ans. (D) Rameshwaram

52. By mixing equal amount of Blue and Yellow colours, which colour will result ?
(A) Green
(B) Purple
(C) Orange
(D) Brown

Ans. (A) Green

53. Which freedom fighter is also known as Lokmanya ?
(A) Gopal Krishan Gokhle
(B) Jai Praksha Narain
(C) Bal Gangadhar Tilak
(D) Lala Lajpat Rai

Ans. (C) Bal Gangadhar Tilak

54. By how many hours Indian Standard Time (IST) is ahead of Greenwich Mean Time (GMT) ?
(A) 4:00 Hours
(B) 4:30 Hours
(C) 5:00 Hours
(D) 5:30 Hours

Ans. (D) 5:30 Hours

55. Crescograph, a device for measuring growth in plants, was invented by which Indian scientist ?
(A) Jagadish Chandra Bose
(B) Satyendra Nath Bose
(C) Jayant Narlikar
(D) Meghnad Saha

Ans. (A) Jagadish Chandra Bose

56. On August 8, 1942, in which city Indian National Congress passed Quit India Resolution ?
(A) Karachi
(B) Mumbai
(C) Kolkata
(D) Lucknow

Ans. (B) Mumbai

57. Where is the Indira Point, the southernmost point of land in the territory of India, situated ?
(A) Lakshadweep
(B) Andaman & Nicobar Islands
(C) Kerala
(D) Tamilnadu

Ans. (B) Andaman & Nicobar Islands

58. In history, how do we better know Mughal empress Arjumand Banu Begum ?
(A) Mumtaz
(B) Noorjahan
(C) Hazrat Mahal
(D) Manmati

Ans. (A) Mumtaz

59. What line connects the points on a map that have the same temprature ?
(A) Isobar
(B) Isohel
(C) Isotherm
(D) Isohume

Ans. (C) Isotherm

60. In which river is India’s largest riverine island Majuli is situated ?
(A) Ganga
(B) Brahmaputra
(C) Mahanadi
(D) Godavari

Ans. (B) Mrahmaputra

61. What is the observation that `Supply creates its own demand’ is popularly called ?
(A) Gresham’s Law
(B) Murphy’s Law
(C) Say’s Law
(D) Parkinson’s Law

Ans. (C) Say’s Law

62. In 1916, who founded Banaras Hindu University in Varanasi ?
(A) Annie Besant
(B) Madan Mohan Malaviya
(C) Syed Ahmed Khan
(D) S.Radhakrishnan

Ans. (B) Madan Mohan Malaviya

63. Who was the first Jain Tirthankar ?
(A) Rishabh Dev
(B) Neminath
(C) Parshavnath
(D) Mahavir

Ans. (A) Rishabh Dev

64. Where are the headquarters of the Organisation of Petroleum Exporting Countries (OPEC) situated ?
(A) Geneva
(B) Vienna
(C) Brussels
(D) The Hague

Ans. (B) Vienna

65. Which blood group is universal donor ?
(A) A
(B) B
(C) AB
(D) O

Ans. (D) O

66. Who directed 8 Oscar awards winning film ‘Slumdog Millionaire’ ?
(A) Danny Boyle
(B) David Fincher
(C) Stephen Daldry
(D) Ron Howard

Ans. (A) Danny Boyle

67. Who became the first space tourist on 28 April, 2001 ?
(A) Dennis Tito
(B) Mark Shuttleworth
(C) Gregory Olsen
(D) Anousheh Ansari

Ans. (A) Dennis Tito

68. Khajuraho temples were built by rulers of which dynasty ?
(A) Chola
(B) Pallava
(C) Chandela
(D) Chalukya

Ans. (C Chandela

69. The book `Beyond The Last Blue Mountain’ written by R.M.Lala is the biography of which industrialist ?
(A) G.D.Birla
(B) Dhirubhai Ambani
(C) Jamnalal Bajaj
(D) J.R.D.Tata

Ans. (D) J.R.D. Tata

70. Which city will host Winter Olympics in 2010 ?
(A) Turin (Italy)
(B) Sochi (Russia)
(C) Vancouver (Canada)
(D) Salt Lake City (USA)

Ans. (C) Vancouver (Canada)

71. Which term is used to describe the rearing of silkworms for the production of raw silk ?
(A) Sericulture
(B) Viticulture
(C) Horticulture
(D) Apiculture

Ans. (A) Sericulture

72. Which metal is the best conductor of electric current ?
(A) Copper
(B) Gold
(C) Silver
(D) Aluminium

Ans. (C) Silver

73. What is the popular name of Ascorbic acid ?
(A) Vitamin A
(B) Vitamin B
(C) Vitamin C
(D) Vitamin D

Ans. (C) Vitamin C

74. Who was the first person to address the United Nations in Hindi ?
(A) Morarji Desai
(B) Atal Behari Vajpayee
(C) V.P.Singh
(D) P.V.Narasimha Rao

Ans. (B) Atal Behari Vajpayee

75. Which imaginary line, located at zero degrees latitude, divides the earth into Northern and Southern hemispheres ?
(A) Prime Meridian
(B) Equator
(C) Tropic of Cancer
(D) Tropic of Capricorn

Ans. (B) Equator

76. Which city did Sikandar Lodi found in 1504 on the banks of Yamuna river ?
(A) Agra
(B) Mathura
(C) Delhi
(D) Allahabad

Ans. (A) Agra

77. Who coined the name `Pakistan’ ?
(A) Muhammad Ali Jinnah
(B) Allama Iqbal
(C) Liaquat Ali Khan
(D) Chaudhary Rahmat Ali

Ans. (D) Choudhary Rahmat Ali

78. Vishvambhar Mishra was the original name of which spiritual guru ?
(A) Swami Vivekanand
(B) Chaitanya Mahaprabhu
(C) Swami Dayanand Saraswati
(D) Swami Prabhupada

Ans. (B) Chaitanya Mahaprabhu

79. At the time of independence, who was the president of Indian National Congress ?
(A) Mahatma Gandhi
(B) Jawahar Lal Nehru
(C) Sardar Patel
(D) J.B.Kriplani

Ans. (D) J. B. Kriplani

80. In 1958, who became the first Indian to receive Raman Magsaysay Award ?
(A) Vinoba Bhave
(B) Baba Amte
(C) Satyajit Ray
(D) Jai Prakash Narain

Ans. (A) Vinoba Bhave

81. Which co-founder of Infosys, wrote the book `Imagining India : Ideas for the New Century’ ?
(A) N.R.Narayan Murthy
(B) N.S.Raghavan
(C) Nandan Nilekani
(D) Kris Gopalakrishnan

Ans. (C) Nandan Nilekani

82. What is the scientific name of Vinegar ?
(A) Citric Acid
(B) Acetic Acid
(C) Lactic Acid
(D) Tartaric Acid

Ans. (B) Acetic Acid

83. Who is the ex-officio chairman of Rajya Sabha ?
(A) President
(B) Vice President
(C) Prime Minister
(D) Lok Sabha Speaker

Ans. (B) Vice President

84. In 2008, who became the first Indian to win an individual gold medal in the Olympic Games ?
(A) Abhinav Bindra
(B) Vijender Kumar
(C) Leander Paes
(D) Rajyavardhan Singh Rathore

Ans. (A) Abhinav Bindra

85. Which film star founded the Telugu Desham Party ?
(A) N.T.Rama Rao
(B) M.G.Ramachandran
(C) Sivaji Ganesan
(D) J.Jayalalithaa

Ans. (A) N. T. Rama Rao

86. Who was the first Indian woman to win Miss Universe title in 1994 ?
(A) Lara Dutta
(B) Reita Faria
(C) Aishwarya Rai
(D) Sushmita Sen

Ans. (D) Sushmita Sen

87. Which is the largest brackish water lake in India ?
(A) Wular Lake,
(B) Pulicat Lake
(C) Kaliveli Lake
(D) Chilka Lake

Ans. (D) Chilka Lake

88. How do we better know playback singer Kedarnath Bhattacharya ?
(A) Shaan
(B) Lucky Ali
(C) Kumar Sanu
(D) Kishore Kumar

Ans. (C) Kumar Sanu

89. Which scientist is known as the Father of the Green Revolution in India ?
(A) Verghese Kurien
(B) M.S.Swaminathan
(C) Raja Ramanna
(D) A.P.J.Abdul Kalam

Ans. (B) M. S. Swaninathan

90. Which city is served by Jolly Grant Airport ?
(A) Jaipur
(B) Lucknow
(C) Chandigarh
(D) Dehradun

Ans. (D) Dehradun

91. In 2007, which state re-established its Vidhan Parishad (Legislative Council) after a gap of 22 years ?
(A) Rajasthan
(B) Madhya Pradesh
(C) Andhra Pradesh
(D) Tamil Nadu

Ans. (C) Andhra Prodesh

92. Which unit is used to measure the intensity of sound ?
(A) Decibel
(B) Ampere
(C) Parsec
(D) Tesla

Ans. (A) Decibel

93. Who wrote the patriotic song `Saare Jahan Se Achcha’ ?
(A) Rabindranath Tagore
(B) Bankim Chandra Chatterjee
(C) Muhammad Iqbal
(D) Kavi Pradeep

Ans. (C) Muhammad Iqbal

94. In which town of Uttar Pradesh did Gautam Buddha attain Mahaparinirvana (salvation) ?
(A) Lumbini
(B) Kushinagar
(C) Nanded
(D) Pavapuri

Ans. (B) Kushinagar

95. Who presides over the joint sittings of both houses of Parliament ?
(A) President
(B) Prime Minister
(C) Lok Sabha Speaker
(D) Rajya Sabha Speaker

Ans. (C) Lok Sabha Speaker

96. Nathu La Pass, located in Sikkim, connects India with which country ?
(A) Nepal
(B) Bhutan
(C) Myanmar
(D) China

Ans. (C) China

97. Who is the only Indian batsman to score Triple Century in Test Cricket ?
(A) Sunil Gavaskar
(B) Sachin Tendulkar
(C) V.V.S.Laxman
(D) Virender Sehwag

Ans. (D) Virender Sehwag

98. In which hill station is the Himalayan Mountaineering Institute (HMI) located ?
(A) Darjeeling
(B) Srinagar
(C) Nainital
(D) Shimla

Ans. (A) Darjeeling

99. What term is used to refer the large number which is formed by writing digit 1 followed by 100 zeros ?
(A) Billion
(B) Trillion
(C) Octillion
(D) Googol

Ans. (D) Googol

100. Zakumi, a leopard, is the official mascot of which tournament ?
(A) Commonwealth Games 2010
(B) FIFA Football World Cup 2010
(C) Cricket World Cup 2011
(D) Olympic Games 2012

Ans. (B) FIFA Football World Cup 2010

Important Days

January

January 1 --------- Global Family Day
January 15 --------- Army Day
January 23 --------- Netaji Subhash Chandra Bose's birth anniversary
January 26 --------- Republic Day
January 26 --------- International Customs day
January 28 --------- Birth anniversary of Lala Lajpat Rai
January 28 --------- Data Protection Day
January 30 --------- World Leprosy Eradication Day

February

February 4 --------- World Cancer Day
February 5 --------- Kashmir Day
February 6 --------- International Day against Female Genital Mutilation
February 12 --------- Darwin Day
February 12 --------- World Day of the Sick
February 14 --------- Valentine’s Day
February 20 --------- World Day of Social Justice
February 21 --------- International Mother Language Day
February 22 --------- World Scout Day
February 23 --------- World Peaces and Understanding Day

March

March 4 --------- World Day of the Fight Against Sexual Exploitation
March 8 --------- International Womens' Day
March 13 --------- World Kidney Day
March 13 --------- World Rotaract Day
March 15 --------- World Consumer Rights Day
March 20 --------- International Day of the Francophonie
March 20 --------- Wo
[6:44pm, 22/07/2014] Jagadis(adha): March 20 --------- International Day of the Francophonie
March 20 --------- World Day of Theatre for Children and Young People
March 21 --------- World Sleep Day
March 21 --------- World Forestry Day
March 21 --------- International Day for the Elimination of Racial Discrimination.
March 22 --------- World Water Day
March 23 --------- World Meteorological Day
March 24 --------- World TB Day
March 24 --------- International Day for Achievers
March 25 --------- International Day of Remembrance - Victims of Slavery and Transatlantic Slave Trade
March 27 --------- World Drama Day

April

April 2 --------- World Austism Awareness Day
April 7 --------- World Health Day
April 17 --------- World Haemophilia Day
April 18 --------- World heritage Day
April 22 --------- Earth Day
April 23 --------- World Book and Copyright Day
April 25 World Malaria Day
April 29 --------- International Dance Day

May

May 1 --------- International Labour day
May 3 --------- Press Freedom Day
May 4 --------- Coal Miners day
May 8 --------- World Red Cross day
May 9 --------- - Victory Day
May 11 --------- National Technology Day
May 12 --------- International Nurses day
May 14 --------- World Migratory day
May 15 --------- International Day of the Family
May 17 --------- World Information Society Day
May 21 --------- Anti-Terrorism Day
May 31 --------- World No Tobacco Day

June

June 4 --------- International day of Innocent Children Victims of Aggression
June 5 --------- World Environment Day
June 7 --------- International Level Crossing Awareness Day
June 8 --------- World oceans Day
June 12 --------- World Day against Child Labour
June 14 --------- World Blood Donor day
[6:46pm, 22/07/2014] Jagadis(adha): June 17 --------- World Day to Combat Desertification and Drought
June 20 --------- World Refugee Day
June 23 --------- United Nations Public Service Day
June 23 --------- International widow's day
June 26 --------- International Day against Drug Abuse and IIlicit Trafficking
June 27 --------- International Diabetes Day

July

July 1 --------- National doctor's Day
July 11 --------- World Population Day
July 12 --------- Malala Day
July 18 --------- Nelson Mandela International Day
July 28 --------- World Nature Conservation day
July 30 --------- International Day of Friendship

August

August 3 --------- Independence Day of Niger
August 5 --------- Independence Day of Upper Volta
August 9 --------- International day of the World's Indigenous People
August 12 --------- International Youth Day
August 15 --------- Independence Day (India )
August 23 --------- Internatinal Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition
August 29 --------- National Sports Day ( Birthday of Dhyan Chand )

September

September 5 --------- Teacher's Day (Dr. Radhakrishnan's Birth Day)
September 7 --------- Forgiveness Day
September 8 --------- International Literacy Day
September 14 --------- Hindi day,World First Aid Day
September 16 --------- World Ozone Day
September 21 --------- International Day of Peace, World Alzheimer's day
September 25 --------- Social Justice Day
September 27 --------- World Tourism Day

October

October 1 --------- International Day of Older Persons
October 2 --------- International day of Non-Violence
October 3 --------- World Nature Day, World Habitat Day
October 4 --------- World Animal Day
October 5 --------- World Teacher's Day
October 8 --------- Indian Airforce Day
October 9 --------- World Post Day
October 11 --------- International Girl Child Day
October 12 --------- World Arthritis Day
October 14 --------- World Standards Day
October 15 --------- World Students Day
October 16 --------- World Food day
October 17 --------- International Day for the Eradication of Poverty
October 20 --------- World Statistics Day
October 24 --------- United Nations Day
October 31 --------- World Thrift Day

November

November 1 --------- world vegan Day
November 5 --------- World Radiography Day
November 9 --------- World Services Day
[6:47pm, 22/07/2014] Jagadis(adha): November 14 --------- Children's Day ( Birth Anniversary of Jawaharlal Nehru )
November 16 --------- International Day for Endurance
November 17 --------- International students Day
November 17 --------- National Journalism Day
November 18 --------- World Adult Day
November 19 --------- World Citizen Day
November 20 --------- Universal Children's Day
November 21 --------- World Television Day
November 21 --------- World Fisheries day
November 25 --------- World Non-veg Day
November 26 --------- Law Day
November 30 -------- Flag Day

December

December 1 --------- World AIDS Day
December 2 --------- World Computer Literacy Day
December 2 --------- International Day for the Abolition of Slavery
December 3 --------- International Day of People with Disability
December 3 --------- World Conservation Day
December 4 --------- Navy Day
December 5 --------- International Volunteer Day for Economic and Social Development
December 7 --------- International Civil Aviation Day
December 9 --------- The International Day Against Corruption
December 10 --------- International Day of Broadcasting
December 10 --------- Human Rights Day
December 11 --------- International Mountain Day
December 14 --------- World Energy Day
December 18 --------- International Migrants Day
December 19 --------- Goa's Liberation Day
December 20 --------- International Human Solidarity Day
December 29 --------- International Biodiversity Day

EBC remove

EBC remove news

19 December, 2015

Earn unlimited

ज़रा सोचिए , अगर आपको कुछ Android Apps इनस्टॉल करते ही $1.00 मिल जाए तो ? और आप Unlimited Income करने के लिए Eligible हो जाए तो ? वो भी Free मे ? ( No Joining Fees , No Hidden Charges , 100% Business) जी हा , ChampCash के साथ जूडीए और $1.00 का Joining Bonus हाथो हाथ पाइए ( Offer सीमित समय तक ) . इतना ही नही अगर आप Champcash को अपने किसी दोस्त को Refer करते हो और वो भी कुछ Apps Install करता है तो आपको उससे भी Income होगी , ओर Aage वो भी किसी को रेफर करता है तो उससे भी इनकम होगी , वो भी 7 Levels तक . => आईए जानते है आप अपना $1.00 का Bonus कैसे प्राप्त कर सकते है और Unlimited Income के लिए कैसे Eligible हो सकते है ? ? 1. Champcash को नीचे दिए हुए Link से Install करे. 2. Champcash मे अपना Account बनाए. 3. Challenge को Complete कीजिए ( 8-10 Apps को Install करना है ओर 1-2 Minute तक Open भी करना है ) 4. Challenge Complete होते ही आपके Champcash Wallet मे $1 की Income आप देख सकोगे. 5. अब Unlimited Income कमाने के लिए Invite & Earn Menu मे जाइए ओर अपने सभी दोस्तो को Whatsapp, Facebook के ज़रिए Invite कीजिए => आईए जानते है आप Champcash मे Unlimited Income कैसे कर सकते है ? 1. अब Unlimited Income कमाने के लिए Invite & Earn Menu मे जाइए ओर अपने सभी दोस्तो को Whatsapp, Facebook के ज़रिए Invite कीजिए 2. Ek Friend को Refer करने पर (उसका Challenge Complete होने पर , सभी Apps Install करवाने पर) $0.30 - $1.00 (Rs. 20 सें Rs.60 ) तक Income होगी. 3. इतना ही नहीं अगर आपका दोस्त भी किसी को Refer करता को उससे भी आपको Income होगी … और आगे भी … 7 लेवल तक आप कमा सकते है Here is All thing You ant to Know About ChampCash Please Watch All the videos to Earn Unlimited With us : ------------------------------- What is ChampCash Android App - Install Apps and Earn Unilimited (Hindi) https://www.youtube.com/watch?v=JNGRKYtAKKM -------------------------------- Vision of Champcash By Mahesh Verma - Founder Champcash : https://www.youtube.com/watch?v=LuSS_aBhEhI ------------------------------- How To Use Champcash Dashboard After Completing Challenge https://www.youtube.com/watch?v=4K8JAaSJlUw ------------------------------- How to Complete Champcash Challenge Full Tutorial https://www.youtube.com/watch?v=Aa6oOlwKfb4 -------------------------------- Registration के लिये इस लिंक पे Clickकरे ,या Copy करके सिर्फ Google Chrome Browser में Paste करे . Click: http://champcash.com/740488 Sponsor ID : 740488

08 December, 2015

Gujarat R.T.O and parivahan nigam

NEW LIST OF R.T.O

GJ-1 Ahmedabad
GJ-2 Mehsana
GJ-3 Rajkot
GJ-4 Bhavnagar
GJ-5 Surat City
GJ-6 Vadodara City
GJ-7 Kheda
GJ-8 Banaskantha
GJ-9 Sabarkantha
GJ-10 Jamnagar
GJ-11 Junagadh
GJ-12 Kutch
GJ-13 Surendranagar
GJ-14 Amreli
GJ-15 Valsad
GJ-16 Bharuch
GJ-17 Panchmahal
GJ-18 Gandhinagar
GJ-19 Bardoli
GJ-20 Dahod
GJ-21 Navsari
GJ-22 Narmada
GJ-23 Anand
GJ-24 Patan
GJ-25 Porbandar
GJ-26 Vyara
GJ-27 Ahmedabad East (Vastral)
GJ-28 Surat rural
GJ-29 Vadodara rural
GJ-30 Dang
GJ-31 Gandhidham
GJ-32 Botad
GJ-33 Modasa (arrvali)
GJ-34 Dwarka
GJ-35 Mahisagar
GJ-36 Morbi
GJ-37 Chhota Udaipur
GJ-38 Gir Somanath


: ST Bus depo inquiry Numbers Of Gujarat state
City Name/Phone number
Aahwa 220030
Adajan Village 2765221
Ahmedabad1 079 25463360
Ahmedabad2 079 25463386
Ahmedabad3 079 25433396
Ahmedabad4 079 25463409
Ambaji 02749 262141
Amreli 02792 222158
Anand 02692 253293
Anjar 02836 242692
Ankleshwar 02646 247030
Bagasara 02796 222061
Balasinor 02690 266026
Bantwa 02874 241444
Bardoli 02622 220188
Bareja 02718 3823221
Bariya 220271
Barvada 237450
Bavla 02714 3432827
Bayad 02779 222041
Becharaji 02734 286337
Bhachau 02837 224049
Bharuch 02642 260609
Bhavnagar 0278 2424147
Bhiloda 232022
Bhuj 02832 220002
Bilimora 02634 284414
Bodeli 220800
Borsad 02696 220028
Botad 02849 251420
Chalasma 02734 222060
Chandola 251420
Chandola 5463360
Chhota Udepur 02669 232054 Chotila 02751 280313
Dabhoi 02663 256343
Decor 02699 244277
Dahod 02673 220043
Dehgam 02716 3632601
Dhanduka 02713 3323045
Dhangadhra 02754 262954
Dharampur 02633 242023
Dhari 02748 225040
Dhasa 02847 223044
Dholka 02714 3422576
Dhoraji 02824 221845
Dieodar 02735 244453
Disa 02743 221600
Dwarka 02892 234204
Edar 02778 250091
Gadhda 02847 253556
Gandhinagar 02711 3222842
Gariadhar 02843 250055
Godhra 02672 241923
Gondal 02825 220096
Halol 02672 220422
Hariz 02733 222065
Himmatnagar 02772 241233 Idar 02778.250091.
Jambusar 02644 220138
Jamjodhpur 02898 220098
Jamnagar 0288 2550270
Jasdan 02821 220220
Jetpur 02823 220116
Junagadh1 0285 2630303
Junagadh2 0285 2631226
Kadi 02764 242716
Kalol 02764 223113
Kapadvanj 02691 252816
Karjan 02668 232064
Keshod 02871 236016
Khambhadiya 02833 234772
Khambhat 02698 220242
Kheda 02694 222034
Khedbramha 02775 220044
Kheralu 02761 231027
Kodinar 02795 221398
Limbadi 02753 260083
Lunavad 02674 250001
Mahudha 2572526
Mahuva 02844 222217
Makarpura 2647204
Mandvi 02623 232544
Mangroad 02878 222093
Mansa 02763 270016
Matar 02694 285536
Mehsana 02762 251151
Modasa 02774 246239
Morbi 02822 230701
Mundra 02838 222125
Nadiad1 0268 2566411
Nadiad2 0268 2568965
Nakhtrana 02835 222129
Nalia 02831 222119
Nargol 267223
Navsari1 02637 258976
Navsari 02637 254976
Padra 02662 222313
Palanpur 02742 252339
Palitana 02848 252168
Patan 02766 222222
Petlad 02697 224371
Porbandar 0286 2240959
Pratij 02770 230519
Radhanpur 02746 275388
Rajkot1 0281 2235025
Rajkot2 0281 2235026
Rajpipla 02640 220037
Rajula 02794 222070
Rapar 02830 220002
Santrampur 02675 220029
Savarkundla 02845 222626
Savli 02667 222827
Shihor 02846 222174
Siddhpur 02667 220314
Surat City 0261 2426972
Surat Village1 0261 2443288
Surat Village2 0261 2422006
Surendranagar 02752 221152
Talaja 02842 222054
Talod 02770 220687
Tarapur 02698 255627
Tharad 02737 220314
Una 02875 221600
Upleta 02826 221449
Uza 02767 253565
Vadnagar 02732 222054
Vadodara City 0265 2793887 Vadodara Village 0265 2794700
Vallabhipur 02842 244465
Valsad 02632 244161
Vapi 0260 2465731
Vasad 02693 274205
sipaisamaj2day
Veraval 02876 221666
Vijapur 0276
Viramgam 02715 3533233
Visnagar 02765 231330
Wakaner 02828 220558
Zaghadia 220031
Zalod 02679 22415

Butiy of nature

Village nature photo.